Профил на купувача

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Събиране на оферти с обява

Покани до определени лица

Договори, сключени по реда на чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Обща информация

 

На 11.08.2016г. Лозана ЕАД обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на един брой нова неупотребявана вертикална автоматична пакетираща машина за опаковки тип „саше“ на прахообразни, гранулирани и течни продукти-четирипистова“

1. Решение за откриване на процедура

2. Обявление за поръчка

3. Документация за участие