ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Изтегли

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните или „ОРЗД“, да Ви информира за извършваните от „Лозана“ ЕАД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1.  Данни за администратора и за контакт с него.

„Лозана“ ЕАД, е юридическо лице, регистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър Булстат.

„Лозана“ ЕАД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, като седалището и адресът на управление са: гр. София, ул. Страхил войвода №2, на който адрес може да изпращате по пощата искания до „Лозана“ ЕАД, като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Деловодството на „Лозана“ ЕАД, находящо се на същия адрес.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: lozanazld@abv.bg

2.  Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

„Лозана“ ЕАД осъществява правомощията, предвидени в Търговския закон и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

  • производство и търговия с пластмасови изделия;
  • производство на кожена и текстилна галантерия; 
  • производство на пасмантерийни и кинкалерийни стоки; 
  • производство на детски играчки; 
  • производство на метални изделия; 
  • производство на швайсови изделия; 
  • извършване на печатна и книговезка дейност; 
  • извършване на разфасовка на насипни стоки; 
  • отдаване под наем на недвижимо имущество; 
  • обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, съобразно чл.28 от Закона за интеграция на хора с увреждания; извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица.

–    изпълнение на други функции, определени от закона.

При упражняване на правомощията си „Лозана“ ЕАД обработва лични данни на клиенти и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „Лозана“ ЕАД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато „Лозана“ ЕАД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3.  Категории получатели на данни извън „Лозана“ ЕАД.

 „Лозана“ ЕАД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

–    Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Столична община, Столичен общински съвет и др.п.);

–    Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

–    Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4.  Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни „Лозана“ ЕАД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Архивът с решенията за налагане на дисциплинарни наказания се съхранява 15 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

5.  Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

–    Право на достъп;

–    Право на коригиране на неточни или непълни данни;

–    Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

–    Право на ограничение на обработването;

–    Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

–    Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

–    Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до „Лозана“ ЕАД (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на „Лозана“ ЕАД.

6.  Въведени от „Лозана“ ЕАД  мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на „Лозана“ ЕАД  за мерките за защита на личните данни, приети с Решение на Съвета на дирeкторите, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни както  и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в „Лозана“ ЕАД, може да получите  на следният електронен адрес: lozanazld@abv.bg

Съвет  на директорите на  „Лозана“ ЕАД