Лозана ЕАД обявява на 14.06.2022г. обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 1 /един/ брой ново неупотребявано специализирано моторно превозно средство  адаптирано за хора с увреждания“

Лозана ЕАД обявява на 14.06.2022г. обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 1 /един/ брой ново неупотребявано специализирано моторно превозно средство  адаптирано за хора с увреждания“

Номер на поръчката в ЦАИС ЕОП 0456-2022-0001: https://app.eop.bg/today/218282