Лозана ЕАД обявява на 14.06.2022г. обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 1 /един/ брой ново неупотребявано специализирано моторно превозно средство  адаптирано за хора с увреждания“

Лозана ЕАД обявява на 14.06.2022г. обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 1 /един/ брой ново неупотребявано специализирано моторно превозно средство  адаптирано за хора с увреждания“

Номер на поръчката в ЦАИС ЕОП 0456-2022-0001: https://app.eop.bg/today/218282

Обява за събиране на оферти за поръчка 04561-2020-0001 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 един брой сушилно гладачен каландър с функция за сгъване на изгладеното бельо за нуждите на Лозана ЕАД.

Обява за събиране на оферти за поръчка 04561-2020-0001 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 един брой сушилно гладачен каландър с функция за сгъване на изгладеното бельо за нуждите на Лозана ЕАД.

Искане на комисия за обосновка